1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les
quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que
en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la
xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de
pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per
evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En
conseqüència, FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no es fa responsable, en cap cas, dels
eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.
FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol
tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de
telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web
durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L'accés a la web: www.festamusic.com no implica l'obligació per part de l'empresa de
controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari,
en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes
informàtics nocius.
FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no es responsabilitza dels danys produïts en els equips
informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al
Portal.

2. PUBLICITAT

La Web: www.festamusic.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els
anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a
la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o
irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri
oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels
llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma
admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la
web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de
l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint
la política de protecció de dades de l’empresa, FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., informa que les
cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el
nom ni els cognoms de l’Usuari.
L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la
recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc
dur. No obstant això, per accedir als llocs web de FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., no és
preceptiva la instal·lació de cookies.
L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de
qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat
que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment
permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del
Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril
de 2016, FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., informa als Usuaris dels seus websites, que estem
obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa
mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot
després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer
públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els
menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti
les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui
poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13
anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per
exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un
enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l'àmbit
familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.
Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de
l’administrador de la web deFESTA MUSIC GRUP XXI, S.L.,, amb la finalitat de poder facilitar,
agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix,FESTA MUSIC
GRUP XXI, S.L.,, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l'usuari
web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestés en
un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors,
modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació,
oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades,

supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel
qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a
la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una
còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre'ls a altres
serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu
enviament i de la seva recepció a l’adreça: ROMANI 63. Codi Postal: 08370. Localitat:
CALELLA. Província: BARCELONA., o al correu electrònic frank@festamusic.com, aportant
fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats,
que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per
utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat
obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box
obligatori a peu del formulari.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el
Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar
comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o
per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho
acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també
dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si
mateixos o com a cessionària, a FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., seran, per tant, obres
protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant
la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a
la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix
expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part
dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit deFESTA MUSIC
GRUP XXI, S.L.,
Així mateix, FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., es reserva la facultat de presentar les accions
civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i
continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

7. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les tendes online per demostrar la
seva qualitat i seguretat en la venda online.
Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen
els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.

Les tendes que disposen d'un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i
solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i
còmodes.

9. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.festamusic.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-
CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual cosa se li
atorguen dues certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.
8. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari iFESTA MUSIC GRUP XXI, S.L., es regirà per la normativa espanyola
vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre
l’usuari i FESTA MUSIC GRUP XXI, S.L.,, els jutjats o tribunals de la localitat de ARENYS DE
MAR.